GİZLİLİK POLİTİKASI

Insignia Film Yapımcılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Gizlilik Politikası ve Kamuoyunu Aydınlatma Metni

Giriş
Insignia Film Yapımcılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Gizlilik Politikası ve Kamuoyunu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu [“KVKK”] hükümleri ve ilgili ikincil mevzuatı gereği kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.

Bu kapsamda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu [“KVKK”] uyarınca; aşağıda belirtilen işleme amacı ile bağlantılı ve sınırlı olacak şekilde kullanıcıların/üyelerin/müşterilerin/tedarikçilerin kişisel verilerinin, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, değiştirilecek, yeniden düzenlenecek, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacak, KVKK’nın öngördüğü hallerde ve koşullarda, yurt içi veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılacak, devredilebilecek, elde edilebilir hale getirilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebilecek olduğunu bildiririz.

Söz konusu Kişisel Veriler’in diğer işlenme amaçları, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun başta olmak üzere Radyo Televizyon Üst Kurulu mevzuatı, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ilgili diğer yasal düzenlemeler uyarınca Kişisel Veriler’i işlemek; elektronik veya kağıt ortamında işleme amacı doğrultusunda tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme ve bilgi paylaşma yükümlülüklerine uymaktır.

Kişisel Veriler; daha iyi hizmet verebilmemiz maksadıyla kullanıcıların/üyelerin/müşterilerin/tedarikçilerin gerekli olduğu durumlarda açık rızalarına istinaden, yasal düzenlemeler uyarınca veri işleme amacı ve hukuki sebepler ile sınırlı olarak, ortaklıklarımızı, Insignia Film’in faaliyetlerini yürütmek üzere ilgili sözleşmeler kapsamında hizmet aldığı ya da işbirliği yaptığı yurt içi veya yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecek, iş ortaklıkları ile join-venture/adi ortaklık/iş ortaklığı oluşumları ve proje bazlı diğer her tür yerli/yabancı, gerçek/tüzel kişi iş ortakları ile işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile KVKK’nın öngördüğü hallerde veri güvenliğine ilişkin tedbirler de alınarak; KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Insignia Film hangi verileri ne şekilde edinmektedir?

İşbu Web Sitesi ziyaret edildiğinde, web sitesine kaydolunduğunda, Insignia Film ile diğer herhangi bir şekilde iletişime geçildiğinde veya Insignia Film promosyonlarına ya da anketlerine katılma halinde, Insignia Film şu kişisel bilgileri toplayabilir: ad soyad, e-posta adresi, posta adresi, telefon numarası, doğum tarihi, eğitim durumu, cinsiyet.

Kullanıcılar/üyeler/müşteriler/tedarikçilerin onayları halinde yukarıda sayılan veriler haricinde diğer kişisel verilerin toplanması ve işlenmesi de söz konusu olabilir.

Kişisel Veriler Nasıl Insignia Film Tarafından Nasıl Korunmaktadır?

Web Sitesi verilere yetkisiz erişimi önlemek ve veri gizliliğini garanti etmek için güvenlik duvarları, erişim denetimi prosedürleri ve kriptografik mekanizmalar gibi veri güvenliği teknolojilerini kullanmaktadır. İşbu koruma teknikleri, yeni teknolojilerin ortaya çıkması ile güncellenebilecektir. Kullanıcılar/üyeler/müşteriler/tedarikçiler, yukarıda detaylı olarak açıklanmış maksatlara erişim için, Insignia Film’in ilgili kişisel veri erişim denetimlerini kimlik doğrulaması amacıyla elde edeceğini kabul etmektedir.

Insignia Film, işlediği kişisel verilerin güvenliğini ve bütünlüğünü garanti altına almak ve bunların kaybolmasını, değiştirilmesini ve/veya üçüncü şahıslar tarafından yetkisiz kullanımını önlemek için gerekli tüm teknik tedbirleri alacağını kabul etmektedir.

Kişisel Verilerle İlgili Haklar

Kullanıcılar/üyeler/müşteriler/tedarikçiler, işbu Gizlilik Politikası’na konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğini taahhüt eder.

Kullanıcı güncel bilgileri sağlamamış olması halinde Insignia Film’in herhangi bir sorumluluğu doğmayacaktır.

Kullanıcılar/üyeler/müşteriler/tedarikçiler, işlenen Kişisel Verileri’nin neler olduğunu ve işlenip işlenmediğini, işleme amacı doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilir, verileri işlenmişse bu hususta bilgi talep edebilir, yurt içi veya yurt dışında Kişisel Veriler’in aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir, eksik veya yanlış işlenen Kişisel Veriler söz konusu ise veya işlenen Kişisel Verileri’nde herhangi bir değişiklik olması durumunda bu verilerin düzeltilmesini, değiştirilmesini, güncellenmesini, KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini, bu işlemlerin (eksik veya yanlış işlenen Kişisel Verileri söz konusu ise, bu verilerin düzeltilmesini veya KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Kişisel Veriler’in aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep edebilir; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir ve Kişisel Veriler’in kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep edebilir.

Kullanıcı/Üye, bu kapsamdaki haklarını KVKK md. 13/f.1 uyarınca:
1. [email protected] isimli e-posta adresine, güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir e-posta göndermek(aynı zamanda Insignia Film’e hitaben yazılan “word veya pdf.” formatındaki bir dosya da güvenli e-imza ile imzalanarak gönderilebilir);
2. Kargo ile ıslak imzasını taşıyan bir dilekçe göndermek suretiyle Insignia Film’e
“Büyükdere Cad. No: 127 Kempinski Residences Astoria A Blok, Kat: 15 Daire: 1501 Esentepe / İstanbul / Türkiye,” adresinden ulaşmak suretiyle başvuruda bulunarak, isteklerini iletebilir.

Kişisel Veri Saklama Süresi

Insignia Film, KVKK uyarınca işlediği Kişisel Verileri yalnızca ilgili mevzuatta öngörülen veya mevzuatta bir süre öngörülmemiş ise kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza edecektir. Söz konusu verinin işlenmesini gerektiren sebepler sona erdikten sonra silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Uygulanacak Hukuk, Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

Insignia Film, web sitesinin diğer ülkelerin yasalarına tabi olduğu ya da bunlara uygun olarak işletildiği ya da bu web sitesinin herhangi bir kısmının herhangi bir yetkili yargı bölgesinde kullanımı için uygun ya da hazır olduğu hususunda bir taahhütte bulunmamaktadır.

İşbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması hakkında, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir.

Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması uygulanmasından doğabilecek her tür uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

Insignia Film, işbu Gizlilik Politikasının hükümlerini KVKK’nın ve ikincil mevzuatın öngördüğü hallerde ve koşullarda değiştirme, üzerinde değişiklik, ekleme ya da çıkarma yapma hakkını saklı tutar.

İşbu Gizlilik Politikası’nda yapılan değişikliklerin tamamı yine bu web sitesinde yayınlanacaktır.

Insignia Film Gizlilik Politikası’ndaki güncelleme ve değişiklikler işbu web sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.